Valget 2021 – Hva betyr de ulike partienes helsepolitikk for personer med diabetes?

Valget 2021 – Hva betyr de ulike partienes helsepolitikk for personer med diabetes?

Julie Cathrine Knarvik
Redaktør for Lev med diabetes
Publisert første gang: 10.09.21 | Sist redigert: 13.09.21
Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon

Vi har tatt en prat med de ulike partiene i Helse –og omsorgskomiteen om hva deres politikk betyr for personer med diabetes.  Her er svarene fra Høyre, MDG, FrP, Arbeiderpartiet, Venstre, SV, Krf.

Vi stilte disse to spørsmålene:

Annonse

Hvordan bekjempe diabetes type 2? Hva kan dere nasjonalt gjøre for å bidra til god folkehelse i kommunene for å bekjempe diabetes type 2? 

Vil Covid-19 påvirke kostnadsrammen for diabetikere negativt? Vil kostnadene Covid-19 fører med seg på noen måte påvirke personer med diabetes mulighet til å få det medisinske utstyret de trenger?

Arbeiderpartiet ved Hege Haukeland Liadal i Helse – og omsorgskomiteen

Valget 2021 – Hva betyr de ulike partienes helsepolitikk for deg?

Vi skal satse på teknologi og vil tilby glukosemålere til alle med type 2 diabetes.

  1. Arbeiderpartiet vil starte tidlig med gode levevaner. Skolemat og fysisk aktivitet i skolen. Være aktive I forhold til å få ut råd fra Folkehelseinstituttet til studenter som flytter hjemmefra og møte de med kostholdsråd gjennom nye digitale flater. Vi vil også se på avgiftssystemet vårt på mat og drikke. Gjøre sunn mat rimeligere og mer tilgjengelig og usunn mat tilsvarende dyrere. Så skal vi satse på teknologi og vil tilby glukosemålere til alle med type 2 diabetes, slik pasienter i gruppe 1 får tilgang på i dag. Det vil gi en egenkompetanse om livssituasjon som igjen fører til færre innleggelser og mulig færre besøk hos fastlege. Glukosemålere har vist seg å gi økt motivasjon til å ta grep om eget sykdomsbilde og det må gjøres tilgjengelig også for diabetes type 2.

2. Nei, er det korte svaret på det. Men det vi vet er jo at flere har gjennom Covid 19 pandemien fått en forringet helsesituasjon, fysisk og psykisk. Arbeiderpartiet vil følge med på dette og kartlegge hva som nå må til for å få flest mulig over i gode, sunne og aktive liv. Diabetes er en sykdom som vi vet hva som skal til for å gjøre helsen bedre for den enkelte. Da må samfunnet stille opp og det vil også Arbeiderpartiet.

Venstre ved Camilla Hille, Politisk seniorrådgiver, Venstres stortingsgruppe, Helse- og omsorgskomiteen

Venstre er opptatt av at kommunene har stort fokus på kosthold, fysisk helse og tilhørighet helt fra helsestasjonene og inn på sykehjemmene.

  1. Venstre har alltid vært opptatt av å styre flere ressurser ned i kommunene. Det er der folk lever sine liv og det er der vi kan forebygge mest og komme så tidlig som mulig inn i et sykdomsløp. Enkelte faktorer er det vanskelig å gjøre noe med som arvelighet og genetiske disposisjoner, men vi må selvsagt gjøre det vi kan der hvor innsats kan gi resultater. For oss i Venstre blir det viktig å sikre en god kommuneøkonomi. Vi må også stille tydelige krav til at kommunene følger opp de klare politiske føringene som ligger i Primærhelsemeldingen, Folkehelsemeldingen, Friluftsmeldingen, samhandlingsreformen osv. Vi må bruke skatte -og avgiftssystemet aktivt for å endre folks livstil, vi må belønne det vi vil ha mer av og avgiftsbelegge det vi vil ha mindre av.

Vi må også støtte frivilligheten som gjør en fantastisk innsats for at folk både skal være i aktivitet og føle at de hører til. Vi vet at fedme, stillesitting, ensomhet, psykisk uhelse er risikofaktorer for mange sykdommer. At folk har det godt og er i aktivitet er det mest helsefremmende av alt. Venstre er derfor opptatt av at kommunene har stort fokus på kosthold, fysisk helse og tilhørighet helt fra helsestasjonene og inn på sykehjemmene. Opptrappingen av ansatte i primærhelsetjenesten har vært historisk høy med Venstre i regjering, og vi vil fortsette opptrappingen og jobbe for enda flere ressurser i kommunene til forebyggende helsearbeid. Når ansvaret for flere kompliserte og ressurskrevende helsetjenester er overført til kommunene må nasjonale myndigheter bidra til at kommunene og fastlegene har tilstrekkelig kompetanse. Diabetes type 2 er en sykdom det er mulig å oppdage tidlig og det er i alles interesse at den oppdages tidlig. Derfor bør det lages gode rutiner for å oppdage dette tidlig og dermed spare det offentlig store ressurser og den enkelte for unødvendige sykdomsbelastninger.

2. Covid-19 har påvirket oss på en rekke områder og hvordan helsepersonell har måtte prioritere. Pandemien har fått store økonomiske konsekvenser på en rekke områder. Sykehusene og kommunene har fått tilført enorme ekstrabevilgninger for redusere konsekvensene, men alt kan ikke løses med penger. Det trengs også fagfolk. Bare i 2021 har vi økt bevilgningene med 6,6 milliarder i sykehusene i forbindelse med pandemien. Kommunene har også fått økte bevillinger og regjeringen har lovet at kommunene skal få kompensert alle sine merutgifter som følge av pandemien. Det er derfor vårt mål at pandemien ikke skal gå utover bevilgninger til andre viktige formal.

Annonse

Frp ved Kai-Morten Terning, Politisk rådgiver, helsefraksjonen, Fremskrittspartiets Stortingsgruppe

De viktigste tiltakene for å bedre folkehelsen handler om tilrettelegging for å kunne gjøre gode valg, og få flere i gang med fysisk aktivitet.

  1.  For å bekjempe diabetes type 2 må nasjonale og lokale myndigheter sørge for å legge til rette for at alle har lik adgang til helsetjenester, til sunne matvaner og fysisk aktivitet. Offentlige tjenester må være utformet slik at befolkningen har like muligheter og at ikke kun høy inntekt skal være inngangsporten til et sunt liv og gode vaner. Det er en utfordring at nordmenn beveger seg for lite. Et virkemiddel for at flere i befolkningen får inn gode vaner tidlig i livet er å satse mer på økt fysisk aktivitet i skole og SFO.

De viktigste tiltakene for å bedre folkehelsen handler om tilrettelegging for å kunne gjøre gode valg, og få flere i gang med fysisk aktivitet. Breddeidretten er viktig for befolkningens fysiske og psykiske helse, og den beste inkluderingsarenaen vi har. FrP vil ha stabile og forutsigbare rammevilkår for idretten, som stimulerer til frivillig innsats. Vi ønsker at offentlige midler som brukes på idrett, primært bør brukes på barne -og ungdomsidrett. Vi må også styrke og målrette støtteordningene til idretten, slik at barn fra familier med dårlig økonomi kan delta ved å låne og gjenbruke utstyr og få støtte til kontingenter og andre utgifter. 

Dagens aktivitetsmidler går nesten utelukkende til ulike prosjekter i organiserte idrettslag. FrP vil også se på alternativer hvor aktivitetsmidler kan komme flere til gode, også tiltak rettet mot uorganisert aktivitet som etablering av nærmiljøanlegg, aktivitetsparker, turløyper osv.

2. Korona pandemien førte til at flere offentlige sykehus avlyste planlagte behandlinger og operasjoner. I starten av pandemien var dette en stor utfordring, som førte til at flere hundre tusen avtaler på norske sykehus ble utsatt. FrP prioriterte derfor å bevilge mer midler til spesialisthelsetjenesten i statsbudsjettet, blant annet kjøp av ledig kapasitet hos de private sykehusene. Vi mener det er nødvendig å fortsette med å bruke mer penger på helsevesenet de neste årene, for å sikre at pandemien ikke rammer andre pasientgrupper og for å redusere helsekøene. Alle som har behov for behandling eller medisinsk utstyr skal få det i Norge.

MDG ved Suzanne, frivillig

De grønne vil lage en nasjonal plan for livslang fysisk aktivitet i lokalmiljøet.

  1. Den viktigste helsepolitikken er å bygge et samfunn som gjør at færrest mulig opplever sykdom og lidelser. Det er foreløpig ingen kur for diabetes 2, og en bekjemping vil måtte handle om å forebygge denne sykdommen. For å bevare en god fysisk helse, trenger vi blant annet et godt kosthold og jevnlig og tilpasset fysisk aktivitet. Opphold i og kontakt med natur og grøntområder har helsefremmende effekter. Hva vi trenger for å bevare en god psykisk helse, kan variere fra person til person, men det vil for de fleste innebære et sosialt nettverk, lavt stressnivå og selvrealisering. Alt for mange lever liv med et uønsket høyt tempo og forventninger de ikke klarer å møte. 

De grønne vil lage en nasjonal plan for livslang fysisk aktivitet i lokalmiljøet. For å begrense mengden stress og press i hverdagen vil De grønne legge til rette for å redusere normalarbeidstiden og styrke rettighetene til fleksibel arbeidstid, pensjon og ferieuttak. Noe som kan gi flere overskudd til å ta vare på egen helse i hverdagen og er spesielt nyttig for mennesker med kronisk sykdom som balanserer deltakelse i arbeidslivet med å lære å leve med nye helseutfordringer. 

Vi vil også stimulere til sunt og miljøvennlig kosthold i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger gjennom tilbudet i offentlige kantiner, institusjoner og tjenestesteder, blant annet flere hel-vegetariske dager. Det innebærer å i større grad legge vekt på mat som medisin og ansette flere kliniske ernæringsfysiologer ved sykehjem, hjemmetjenesten og helsestasjoner.

MDG vil gjøre det enkelt og lønnsomt å velge sunne og miljøvennlige produkter gjennom å utvide og forbedre nøkkelhullsmerkingen. Vi vil Innføre et differensiert system for merverdiavgift, der momsen fjernes på frukt og grønt og økes på sukkerholdige varer og kjøtt. 

2. Vi har ikke noen politikk for å øke egenandeler i forbindelse med Covid-19. MDG vil bygge opp Norges kapasitet til å produsere medisiner, medisinsk utstyr og vaksiner til sin egen befolkning. Vi vil også utvikle samarbeid med våre naboland for å få ned prisen på nye og dyre medisiner.

KrF: Eilev Hegstad, Valgkamprådgiver

Vi må sørge for at det blir enkelt å velge sunt og dyrere å velge usunt.

  1. Hver enkelt skal være sjef i sitt eget liv, og alle kan ta sunne valg som bidrar til å minske sannsynligheten for å få diabetes 2. Samtidig er det viktig at vi bruker tid på folkeopplysning i ulike kanaler. Har du diabetes er det avgjørende at man avdekker det så tidlig som mulig, og får god oppfølging.  Da trenger vi både folkeopplysning om diabetes og symptomer, og at kunnskapen kommer ut til alle. Spesielt gruppene som er mest utsatt.

Og så er det noe som nesten alltid stemmer når vi snakker om helse: det er billigere å forbygge enn og reparere. Det gjelder også her. Fysisk aktivitet er viktig, og KrF har blant annet stått i bresjen for mer fysisk aktivitet i skolen. Vi vil satse mer på svømmeopplæring i skolen, bygge og rehabilitere flere svømmehaller, sørge for at det bygges flere gang -og sykkelveier, og øke satsingen på friluftslivstiltak, friluftsområder og skjærgårdsparker. Vi vet at vaner setter seg tidlig og at oppveksten vår preger oss hele livet.

Kunnskap om kosthold er også viktig, og her må vi ta tak i et større samfunnsproblem: ulikhet. Vi vet at de som har bedre råd, ofte har råd til å ta sunnere valg. Vi må sørge for at det blir enkelt å velge sunt og dyrere å velge usunt.

2. Nei. Myndighetene må sørge for at ikke kronikere får merkostnader i livene sine som en følge av pandemien. 

Høyre, Sveinung Stensland Helse – og omsorgskomiteen

Høyre vil at det skal være enkelt å ta gode valg for egen helse og livsstil.

  1. Det viktigste vi gjør er at det skal lages en ny diabetesplan, den forrige løper ut 2021 og vi er i gang med den neste. Her har vi et godt samarbeid med Diabetesforbundet, som forøvrig er godt fornøyd med dette arbeidet. Høyre vil at det skal være enkelt å ta gode valg for egen helse og livsstil. Høyre støtter det viktige arbeidet som gjøres for å redusere salt- og sukkerinnhold i matvarer i samarbeid med produsentene. Når det kommer til folkehelsearbeidet i kommunene så er det et kommunalt ansvar, men Høyre vil bidra til at hver kommune utvikler egne planer for å styrke det lokale folkehelsearbeidet. Høyre har styrket kommunenes frie inntekter med ca 35 milliarder i perioden 2013–2019 slik at de bedre kan håndtere sine oppgaver. Vi støtter også at kommunene skal sikre folk tilgang på turområder, friluftsaktiviteter og generelt gjøre det enkelt for folk å ta vare på egen helse.

2. Korona vil ikke påvirke kostnadsrammen for personer med diabetes negativt. Tvert om vil vi satse mer på arbeidet med forebygging og behandling av diabetes. 

SV ved Nicholas Wilkinson, Helse – og omsorgskomiteen

Vi vil ha fysisk aktivitet på skolene hver dag som er svært viktig for alle.

1. SV jobber for et friskere Norge og vi foreslår konkrete løsninger for å forebygge diabetes type 2. Vi vil ha fysisk aktivitet på skolene hver dag som er svært viktig for alle. Det gir bedre læring og friskere barn. Resultatet viser at de som får mulighet for å bruke kroppen sin når de er barn bruker kroppen fysisk mer når de blir eldre. Vi mener at alle på skolene trenger et godt, sunt måltid som også vil hjelpe. SV vil øke bruken av grønn resept og etablere flere frisklivssentraler og mener alle kommuner skal være tilknyttet en frisklivssentral. De som har diabetes type 2 har mye kunnskap om hva som har vært best for dem, og hvilke tiltak som ikke har virket. Derfor mener SV at helsetjenesten må bruke mer brukerkunnskap, de som trenger tjenesten, for å lære om hvilke løsninger som er best for å styrke tjenestene for innbyggere.  

2. Covid-19 har påvirket alle pasienter. Under denne regjeringen har kommunene fått mindre penger for å hjelpe innbyggere der, og sykehusene trenger flere folk. SV har foreslått 10 milliarder kroner til kommunene og en milliard til sykehusene for å styrke velferden og ta unna køene som har skjedd på grunn av Covid-19. Det er svært viktig at alle som trenger medisinsk utstyr får det. Det er en investering siden det er mye dyrere når folk ikke får hjelpen de trenger og trenger å være på sykehus. SV jobbet hardt for å sikre FreeStyle Libre som nå har kommet på plass. Vi har ikke fått klager om det og andre utstyr nå. Om det blir problemer er det svært viktig for oss som er folkevalgte å få beskjed fra de som har skoene på seg. Vi ønsker innspill og spørsmål. Dere kan sende en e-post til sv.postmottak@stortinget.no

Sp og Rødt har ikke svart på henvendelsen fra Lev med diabetes

LES KRONIKKEN: Ta bedre vare på de med diabetes!

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
0/5 0 tilbakemeldinger
Del: